White beans soaking 1 White beans soaking 2

Originally posted on Pasadena Housewife.